تجهیزکتابخانه هنرستان فنی شهید بهشتی در شهرستان جیرفت

تجهیزکتابخانه هنرستان فنی شهید بهشتی در شهرستان جیرفت

تجهیزکتابخانه هنرستان فنی شهید بهشتی  در شهرستان جیرفت

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه هنرستان فنی شهید بهشتی در شهرستان جیرفت  از توابع  استان کرمان را تجهیز نمود.

علیرضا نظم الدینی، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1350 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 250 دانش آموز پسر در مقطع هنرستان را  تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 میز مطالعه ،2عدد قفسه کتابخانه ،25 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی49/500/000 ریال (4میلیون و 950 هزار تومان) می باشد که مبلغ 39/600/000 ریال(3 میلیون و 960هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 9/900/000 ریال (990 هزار تومان) از سوی آقای فاریابی نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان جیرفت پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،449 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .تجهیزکتابخانه هنرستان فنی شهید بهشتی  در شهرستان جیرفت