فرمول‌های ژنتیک

در فایل پیوست فرمول های مبحث ژنتیک دبیرستان که شامل؛

فصل های 5،  ، 6 و 8 زیست و آزمایشگاه2 و فصل 5 زیست پیش می‌شود، طبقه بندی شده است.

نویسنده : رضا آریامنش

خرید کتاب