جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94

جلسه مدیران دبیرستان درنمایندگی‌های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94

سه شنبه 27 بهمن، در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، جلسه سراسری مدیران دبیرستان در نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) برگزار شد.

در این جلسه مباحث متعددی به گفتگو گذاشته شد. جلسات پنج نفره، آزمون های تشریحی، جشن پیشرفت درسی 23 بهمن، ویژگی های جدید کتاب های زرد عمومی و اختصاصی، حضور در سایت کانون، از جمله این موارد بودند.


جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94

جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94

جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94


جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94


جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94


جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94


جلسه مدیران گروه دبیرستان نمایندگی‌های کانون - 27 بهمن 94