هوشمندسازی مجتمع آموزشی کاوه آهنگر در شهرستان چادگان

هوشمندسازی مجتمع آموزشی کاوه آهنگر در شهرستان چادگان

هوشمندسازی مجتمع آموزشی کاوه آهنگر در شهرستان چادگان

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، مجتمع آموزشی و پرورشی کاوه آهنگر در شهرستان چادگان از توابع استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای علی عابدی  ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1371 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 248 دانش آموز دختر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 40/980/000 ریال (4میلیون و 98 هزارتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 445 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی مجتمع آموزشی کاوه آهنگر در شهرستان چادگان