هوشمندسازی دبستان حضرت زینب (س) در شهرستان چادگان

هوشمندسازی دبستان حضرت زینب (س) در شهرستان چادگان

هوشمندسازی دبستان حضرت زینب (س) در شهرستان چادگان

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان حضرت زینب (س) در شهرستان چادگان در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم رعنا یادگاری ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1330 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 191 دانش آموز دختر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 240/000 /40 ریال (4میلیون و 24 هزارتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 442 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان حضرت زینب (س) در شهرستان چادگان