جدول تناوبی با اطلاعات کامل

جدول با اطلاعات کامل برای هر عنصر که در فایل ضمیمه موجود است.

جدول تناوبی با اطلاعات کامل

جدول تناوبی که برای هر عنصر دارای اطلاعات زیر می باشد:

✅ عدد اتمی

✅ نقطه ذوب

✅ نقطه جوش

✅ شعاع اتمی

✅ الکترونگاتیویته

✅ انرژی نخستین یونیزاسیون

✅ دانسیته

✅ جرم اتمی نسبی 

جدول مربوطه را می توانید در فایل ضمیمه دریافت نمایید. 

گروه دوم هنرستان صنایع شیمیایی
معادلات گویا و گنگ از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : علی هاشمی