جدول تناوبی با اطلاعات کامل

جدول با اطلاعات کامل برای هر عنصر که در فایل ضمیمه موجود است.جدول تناوبی که برای هر عنصر دارای اطلاعات زیر می باشد:

✅ عدد اتمی

✅ نقطه ذوب

✅ نقطه جوش

✅ شعاع اتمی

✅ الکترونگاتیویته

✅ انرژی نخستین یونیزاسیون

✅ دانسیته

✅ جرم اتمی نسبی 

جدول مربوطه را می توانید در فایل ضمیمه دریافت نمایید. 

گروه دوم هنرستان صنایع شیمیایی


فایل های ضمیمه