چند پیشنهاد به دانش آموزان کنکوری

1-ترتیب پاسخ گویی به سئوال‌های درس‌های مختلف را تغییر ندهید و به همان ترتیب توالی درس‌ها دردفترچه‌ی کنکور پاسخ دهید . البته این کار را در منزل و هم در جلسه آزمون تمرین کنید .

چند پیشنهاد به دانش آموزان کنکوری


1-ترتیب پاسخ گویی به سئوال های درس های مختلف را تغییر ندهید و به همان ترتیب توالی درس ها دردفترچه ی کنکور پاسخ  دهید . البته این کار را  در منزل و هم در جلسه آزمون تمرین کنید .

2-هر سه روز یک بار همه درس ها را به روش جمع بندی مطالعه کنید  و در هر درس مهم ترین و ضروری ترین کار را انجام دهید .

3-برای  این که در هفته های پایانی و جلسه آزمون درس ها و مبحث ها را قاطی نکنید از تکنیک مبحث شناسی استفاده کنید .(زرد اختصاصی )

4-با تمرکز بیش تر و خط کشیدن زیر قسمت هایی از سئوال ها یا  با  استفاده از تکنیک های دیگر صورت سئوال ها را با دقت بخوانید .

5-در هنگام تمرین تست مجموعه ای از تکنیک زمان های نقصانی استفاده کنید .

6-در هر درس یک یا دو سئوال ساده را شناسایی کنید و ابتدا به آن ها پاسخ دهید ( هیچ درسی را کنار نگذارید ).

7-در هر بازه ترازی که هستید ابتدا به اندازه کف قابل قبول آن بازه ، به سئوال ها به طور صحیح پاسخ دهید سپس در زمان اضافه روی سئوال های بیش تر تمرکز کنید .

8-اگر سئوالی وقت گیر است از آن سئوال بگذرید . به سراغ سایر سئوال ها بروید و سئوالات وقت گیر را در الویت آخر قرار دهید .

9-اگر به سئوالی که آن را حل کرده اید اطمینان ندارید ، دور آن را خط بکشید  و پاسخ آن را در پاسخ نامه وارد نکید .

10-تمرین های کتاب درسی را حل کنید اگر زمان کمی دارید ، برخی از مهم ترین آن ها را مطالعه کنید بسیاری از سئوال های کنکور از متن کتاب درسی شما هستند .

11-برای اینکه  پاسخ های اشتباه اتان کم  شود  الف – از کتاب اشتباهات متداول استفاده کنید ب- اشتباهات قبلی تان  را  بررسی کنید  ج- از روش سیستم ده دهی استفاده کنید

وجیهه اقتدارنژاد