نظرات دبیران سرای دانش درباره‌ی آزمون 23 بهمن

23بهمندبیران مدارس سرای دانش ارزیابی خود از سؤال‌های آزمون 23 بهمن ،

 درس‌های اختصاصی تجربی را ارسال کرده اند و 

در فایل‌های پیوست با ذکر نام خود دبیر این تحلیل‌ها آورده شده است.

فایل های ضمیمه