تحلیل آزمون 23 بهمن سوم تجربی

به نام خدا دانش آموزان سوم تجربی سلام با توجه به برگزاری آزمون

تحلیل آزمون 23 بهمن سوم تجربی

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 23 بهمن، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 23 بهمن سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده ترازهای4750، 5500، 6250 یک واحد ازمون سخت تر و در محدوده ترازی 7000 آزمون 2واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازهای 7000 و 6250 آزمون منطبق با مصوب و در محدوده تراز 5500 و 4750 یک واحد آزمون آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس فیزیک، در محدوده 7000 آزمون منطبق و در بقیه محدوده ها آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل بوده و  در محدوده تراز 6250 و 5500 آزمون یک واحد آسان تر از مصوب شده است.