دهدهی آزمون 23 بهمن دوم دبیرستان

دانش‌اموزان دوم دبیرستانی ...

دهدهی آزمون 23 بهمن دوم دبیرستان

دهدهی آزمون 23 بهمن دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 آزمون متعادلی بوده و برای دانش اموزان محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده‌است.

درس آمار و مدل‌سازی برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 6250  یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش آموزان محدوده‌‌های ترازی 4750، 5500 . 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده‌است و برای دانش‌اموزان محدوده‌ی 6250 آزمون متعادل بوده است.

درس شیمی برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون متعادلی بوده است و برای محدوده‌ی 5500 آزمون یک واحد دشوار‌تر از مصوب بوده‌است و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 آزمون 2 واحد دشوار تر از مصوب بوده‌است.

دهدهی آزمون 23 بهمن دوم دبیرستان


درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 آزمون متعادلی بوده و برای دانش اموزان محدوده‌ی ترازی 6250 زمون یک واحد دشوارتر از مصوب و برای محدوده‌ی ترازی 7000 آزمون 2 واحد دشوار‌تر از مصوب بوده‌است.

درس زیست‌شناسی برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک برای دانش آموزان محدوده‌‌های ترازی 4750، 5500 . 6250 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده‌است و برای دانش‌اموزان محدوده‌ی 7000آزمون متعادل بوده است.

درس شیمی برای همه‌یدانش‌آموزانآزمون متعادلی بوده‌است.

محیا اصغری