تحلیل سطح دشواری آزمون 23بهمن - چهارم تجربی

23بهمن

تحلیل سطح دشواری  آزمون 23بهمن - چهارم تجربی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 23 بهمن برگزار شد ، آمارهای بعد از برگزاری بدین شرح است:

تحلیل سطح دشواری  آزمون 23بهمن - چهارم تجربی

درصد پاسخ صحیح یعنی میانگین پاسخ صحیح به تک تک سوال‌ها


 وضعیت انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:

تحلیل سطح دشواری  آزمون 23بهمن - چهارم تجربی

زیست پیش آسانتر از کنکور بوده است.

زیست پایه منطبق بر کنکور بوده است.

ریاضی برای تراز بالا آسان‌تر از کنکور بوده و برای ترازهای پایین هم سطح کنکور

فیزیک پیش و فیزیک 1 منطبق بر کنکور بوده است.

فیزیک3 بر ترازهای پایین دشوارتر از کنکور بوده است.

شیمی3 هم سطح کنکور بوده است.

شیمی دو و شیمی پیش آسان بوده است.