علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید

این اسلاید‌ها توسط علیرضا حسنی با 300 نمره افزایش تراز آماده شده است.

علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید

 این اسلاید ها توسط علیرضا حسنی با 300 نمره افزایش تراز  آماده شده است و در جلسه 5 نفره برای دیگر دانش آموزان و پدر ها و مادر ها ارائه شده است .

در ادامه می توانید فیلم ارائه ی علیرضا حسنی را مشاهده کنید.


علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلایدعلیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلایدعلیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید
فایل های ضمیمه

علیرضا حسنی :چگونه 300 نمره افزایش تراز داشتم؟