پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید

دلایل پیشرفت تراز پویا مختاری با 400 نمره افزایش تراز را اینجا مشاهده کنید.

پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


 این اسلاید ها توسط پویا مختاری با 400 نمره افزایش تراز  آماده شده است و در جلسه 5 نفره برای دیگر دانش آموزان و پدر ها و مادر ها ارائه شده است .

در ادامه فیلم ارائه ی پویا مختاری را مشاهده کنید.

پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید

.پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


پویا مختاری:چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟ + فیلم و اسلاید


فایل های ضمیمه

پویا مختاری : چگونه 400 نمره افزایش تراز داشتم؟