آزمونک آمادگی زیست شناسی :پویایی جمعیت و رفتارشناسی

زیست پیش : پویایی جمعیت و رفتارشناسی زیست پایه : میتوز، میوز و ماده وراثتی

آزمونک آمادگی زیست شناسی :پویایی جمعیت و رفتارشناسی

زیست پیش :پویایی جمعیت و رفتارشناسی

زیست پایه : میتوز، میوز و ماده وراثتی


تعداد سوالات : 20    وقت آزمون : 18 دقیقه

طراحان سوال :  سینا نادری – محسن امیرسبتکی - ایمان حسین نژاد– مجتبی محمد پناه
1-مطالعات............باعث..............شد.

1)گریفیت-مشخص شدن عامل ترانسفورماسیون

2)ایوری-خاتمه پژوهش های مربوط به ماهیت ماده ژنتیک

3)میشر-استخراج و کشف دو نوع اسید از سلول یوکاریوتی

4)ویلکینز و فرانکلین-کشف ساختارمارپیچی DNA با استفاده از سایه ی ان


2- آنزیم هایDNA پلی مراز و RNAپلی مراز در چند مورد از موارد زیر برابرند؟

الف) تعداد رشته الگو در حین فعالیت    

 ب) تعداد رشته حاصل از فعالیت

ج) نوع رشته الگو حین فعالیت  د) قابلیت انجام فعالیت هلیکازی ( شکستن پیوند هیدروژنی)

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4


3- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

الف)هر سلولی جانوری که دارای دو نوع کروموزوم جنسی باشد، سلولی متعلق به جانوری نر است.

ب)هرسلولی جانوری که دارای یک نوع کروموزوم جنسی باش، سلولی متعلق به جانوری ماده است.

ج) هر سلولی جانوری که دارای یک کروموزوم جنسی باشد، سلولی متعلق به جانوری نر است.

د) هر سلولی جانوری که فاقد کروموزوم جنسی باشد، سلولی متعلق به جانوری نر است.

1)یک       2)دو             3)سه        4)چهار


4-در جهش.......برخلاف جهش.......پس از شکسته شدن کروموزوم.............رخ میدهد.

1)حذف – واژگونی – جداشدن قطعه ای از کروموزوم

2)مضاعف شدن – واژگونی – اتصال قطعه ی جدا شده به کروموزوم همتا

3)جابه جایی – مضاعف شدن – جهش حذف در یکی از کروموزوم ها

4)حذف – واژگونی – مشارکت تنها یک کروموزوم


5-چند مورد از موارد زیر درست است؟

الف) در یوکاریوت ها هر تولید مثلی که در ان تنها یک والد دخالت داشته باشد نوعی تولید مثل غیر جنسی ست.

ب) در تولید مثل با دخالت یک والد همواره جاندار(ان) جدید از لحاظ ژنتیکی با والد خود برابرند.

ج) در تولید مثل با دخالت دو والد همواره والدین غیر هم جنس هستند.

1)صفر      2)2     3)3     4)1


6- در همۀ ...................

۱) پروفازها، کروموزوم‌ها در تماس مستقیم با سیتوپلاسم قرار دارند.

۲) متافازها، کروموزوم‌ها از هر دو طرف به رشته‌های دوک متصل هستند.

۳) آنافازها، رشته‌های میکروتوبولی دوک به سمت قطب سلول کوتاه می‌شوند.

۴) تلوفازها، فشردگی‌های کروموزوم از بین می‌رود.


7- کدام گزینه در مورد چرخۀ سلولی زیگوت انسان درست است؟ « در هر مرحله که ..............»

۱) غشا دچار فرورفتگی می‌شود، در هر قطب سلول ۴۶ کروموزوم وجود دارد.

۲) رشته‌های دوک شروع به تشکیل می‌کنند، اسکلت هسته‌ای تجزیه می‌شود.

۳) تعداد کروموزوم‌ها دو برابر می‌شود، مقدار DNA سلول نیز دو برابر می‌شود.

۴) پروتئین‌های لازم برای میتوز تولید می‌شود، کروموزوم‌ها در استوای سلول ردیف می‌شوند.


8– چند مورد از موارد زیر عبارت را به درستی کامل می کنند؟

ماده ی ژنتیک .......

الف) ویژگی هایی دارد که تا قبل از قرن بیستم شناخته نشده بود.

ب) باعث انتقال هر خصوصیت و ویژگی یک نوع جاندار از نسلی به نسل بعد می شود.

ج) اطلاعات و دستورالعمل هایی دارد که ویژگی بسیاری از جانداران به آنها بستگی دارد.

د) باید بتواند اطلاعات را در خود ذخیره کند و از نسلی به نسل بعد منتقل کند و کاملا پایدار باشد.

1) 1 2) 2 3) 3 4) صفر


9- جانورانی که بکرزایی دارند، ممکن نیست ..................

۱) تعداد کروموزوم‌های جنس نر و مادۀ آن‌ها متفاوت باشد.

۲) حفرۀ گلویی خود را بعد از تولد از دست بدهند.

۳) دارای طناب عصبی شکمی باشند.

۴) فاقد تولیدمثل جنسی باشند.


10- در جاندارانی که به‌طور معمول دو دوراهی همانندسازی ایجاد می‌کنند، همواره ..................

۱) دوراهی‌های همانندسازی از همدیگر دور می‌شوند.   ۲) یک جایگاه آغاز همانندسازی وجود دارد.

۳) تولیدمثل سلول از نوع غیرجنسی است.                 ۴) mRNA قبل از خروج از هسته کوتاه‌تر می‌شود.


11- نمودار نوسان جمعیت کدام یک از جانداران زیر نسبت به سایرین به ترتیب بیشترین و کمترین شباهت را به الگوی رشد لجستیک دارد؟

1)مخمر – چرخ ریسک                              2)گوسفند تاسمانی – سوسک

3)دافنی – گوسفند تاسمانی                        4)دافنی – سوسک


12- در آزمایش گوس، گونۀ .................

۱) ۲ در اثر حذف رقابتی با گونۀ ۳ از بین می‌رود.

۲) ۱ و ۳ همانند سسک‌های مک آرتور، با یکدیگر سازش پیدا کردند.

۳) ۱ نسبت به گونۀ ۲ به مواد دفعی باکتری‌ها مقاومت بیشتری داشت.

۴) ۳ از باکتری‌هایی تغذیه می‌کند که از خویشاوندان میتوکندری‌ها هستند.


13- چند مورد زیر می تواند جمله مقابل را به طور صحیح تکمیل نماید؟ (( .......... می تواند منجر به .......... شود.))

الف)نهادن حداکثر توان تولید مثلی – الگوی رشد "ل "مانند

ب)افزایش عوامل وابسته به تراکم – انحراف نمودار رشد جمعیت باکتری ها از حالت نمایی

ج)جهش – انحراف الگوی رشد جمعیت از حالت لجستیک

د)کاهش تراکم در جمعیت نخود فرنگی – کاهش آهنگ تولید مثل

1) 1 2) 3 3) 2 4) 4


14- چند مورد زیر صحیح است؟

الف-  سریع‌ترین راه برقراری ارتباط جانور و محیط رفتارهای جانور است.

ب- پیچیدگی محیط جانور سبب بروز رفتارهایی متناسب با موقعیت خاص می‌شود.

ج-  رفتارهای یک فرد همواره موجب افزایش شانس بقای گونه می‌شود.

د- طعمه‌های بزرگ‌تر مواد غذایی مهم­تری دارند ولی کمتر یافت می‌شوند.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

15-کدام یک از گزینه های زیر جمله ی زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟

"رابطه سسک های سینه زرد و سینه سرخ در کنام واقعی .... است."

1)مانند سسک پشت سیاه و سینه سیاه                          2)برخلافسسک پشت سیاه و سبزآبی

3)مانند کشتی چسب گونه 1 و گونه 2                          4)برخلاف پارامسی گونه 1 و گونه 216- نمودار زیر مربوط به رشد نوعی باکتری به نام Propionibacterium acnes،که مسئول ایجاد بیماری در انسان است.با توجه به نمودار چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

آزمونک آمادگی زیست شناسی :پویایی جمعیت و رفتارشناسی

الف)در مرحله 1، رقابتی در میان باکتری ها وجود ندارد.

ب)در مرحله 2،باکتری ها طی افزایشی حسابی

تا حد گنجایش افزایش می یابند.

ج)مرحله 3، تناقضی با الگوی رشد لجستیک ندارد.

د)در مرحله 4، جاندارنی توانایی ادامه حیات دارند که درانتخاب طبیعی نسبت به دیگران ارجحیت داشته باشند.

1) 1 2) 3 3) 2 4) 417- چند مورد زیر درست است؟

«جانورانی که با تولید صدا و یا آوازخوانی سعی در جلب جفت دارند، همگی .................»

الف- طناب عصبی شکمی دارند.                                   ب- اوریک اسید دفع می‌کنند.

ج- دارای جمعیت تعادلی هستند.                    د- دارای سیستم چندهمسری هستند.

ه- دارای شش و  گردش خون باز هستند.                     و- قبل از تولد حفرۀ گلویی خود را از دست می‌دهند.

۱) صفر                         ۲) 1                              ۳) 2                             ۴) 318- در آزمایش ایوان پاولوف، محرک ...............

۱) شرطی همان محرکی است که بدون آن پاسخ بروز نمی‌کند.

۲) غیرشرطی پس از مدتی به تنهایی سبب بروز پاسخ می‌شود.

۳) طبیعی سبب بروز پاسخ شرطی در جانور می‌شود.

۴) بی‌اثر همراه با محرک طبیعی سبب بروز پاسخ می‌شود.19- کدام گزینه صحیح نیست؟

«............ با ................. می‌کند.»

۱) زنبور ماده- مراقبت از زاده‌های ملکه، بقای ژن‌های خود را تضمین

۲) مرغ جولای نر- افزایش اندازۀ دم خود، احتمال بقای خود را بیشتر

۳) لاک‌پشت- رفتن به درون لاک، از خود در برابر خطر محافظت

۴) شیر ماده- عدم جفت‌گیری مجدد ، از فرزندان خود مراقبت20- چند مورد از موارد زیر می تواند صحیح باشد؟

الف)اجتماع زیستی مجموعه ای از جمعیت های یکسان است که در یک محیط در کنار هم زندگی می کنند.

ب)جمعیت، مجموعه افراد هم گونه ایست که در یک محل معین زندگی می کنند.

ج)تعداد جمعیتی که نرخ B در آن ها نصف نرخ D است می تواند در حال افزایش باشد.

د)با داشتن نرخ r ما امکان پیش بینی اندازه جمعیت را در هر واحد زمانی داریم.

1) 1   2) 2      3) 3       4) 4