کلید پرورش خلاقیت کودک اینجاست

اسباب بازی مناسب در رشد خلاقیت کودکان تاثیرگذار است.

کلید پرورش خلاقیت کودک اینجاستجعفر بای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: ایجاد خلاقیت در کودکان به آنان کمک می کند که مشکلات خود را آسان تر حل کنند و هم چنین با ذهن بازتری از چالش های پیش رو در زندگی با موفقیت عبور کنند.

وی افزود:والدین از امر و نهی کردن پرهیز کرده زیرا امرو نهی موجب ازبین بردن خلاقیت درکودکان میشود.

بای تصریح کرد: والدین باید کودکان را به انجام کارهایی مانند کتاب خواندن و تعریف کردن داستان در هنگام خواب تشویق کنند.

این آسیب شناس در پایان گفت:بازی های خلاقانه و فعالیت های هنری در کودکان موجب رشد تخیل در کودکان می شود.والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوش فکری پرورش دهند رشد خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت.

منبع :