تجهیز کتابخانه‌ی دبستان شهید کدخدایی درمنطقه 9 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان شهید کدخدایی درمنطقه 9 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان شهید کدخدایی درمنطقه 9 تهران

 بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبستان شهید کدخدایی درمنطقه 9 تهران را تجهیز نمود.

خانم فاطمه فهیمی  مدیر دبستان، می گوید این مرکز در سال 1335 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 150 دانش آموز پسر را در مقطع دبستان تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/800/000 ریال ( 3 میلیون و 380 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 440 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان شهید کدخدایی درمنطقه 9 تهران