تاثیر مثبت ورزش بر نوزایی قلبی مبتلایان به سکته

محققان دانشگاه تهران ثابت کردند که فعالیت ورزشی به عنوان محرکی مثبت، از راه سازوکار سلولی ـ مولکولی، ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی را افزایش می‌دهد.

تاثیر مثبت ورزش بر نوزایی قلبی مبتلایان به سکتهبه گزارش ایرنا از دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در طرحی به سرپرستی دکتر 'عباسعلی گائینی' به بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در مبتلایان به سکته قلبی پرداخت و نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که تمرینات ورزشی بر عملکرد قلبی این بیماران تاثیر مثبتی دارد.

'محمد همتی نفر' هدف از این پژوهش را بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی عنوان کرد.

نتایج این طرح مطالعاتی نشان می دهد که صرفنظر از شدت تمرین ورزشی، ورزش عملکرد قلبی متبلایان به سکته قلبی را بهبود می بخشد. با وجود این، تمرین ورزشی با شدت کم، در مقایسه با تمرین ورزشی با شدت متوسط و زیاد، در افزایش ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به MI مؤثرتر است.

این مطالعه برای اولین بار در جهان، بر روی آزمودنی های مبتلا به سکته قلبی انجام شده است و براساس نتایج آن، افراد مبتلا به سکته قلبی می توانند با حداقل فعالیت ورزشی به بهبود عملکرد دستگاه قلبی ـ عروقی خود کمک کنند.

منبع :

خرید کتاب