امیر مردانی: آموزش نکات ماده ژنتیک،میتوز و میوز

زیست پایه

امیر مردانی: آموزش نکات ماده ژنتیک،میتوز و میوز

در فایل پیوست سه فایل برای طبقه بندی و جمع بندی نکته های مباحث ماده 


ژنتیک، میتوز و میوز ضمیمه شده است.