از قطار کنکور پیاده نشوید

با شروع نیم‌سال دوم و تغییر در زوج‌کتاب‌ها همراه برنامه‌های کانون باشید و تمزکز مطالعه را در بخش نیم‌سال دوم و زوج‌کتاب آن قرار دهید.

از قطار کنکور پیاده نشوید

با شروع نیم‌سال دوم و تغییر در زوج‌کتاب‌ها همراه برنامه‌های کانون باشید و تمزکز مطالعه را در بخش نیم‌سال دوم و زوج‌کتاب آن قرار دهید.

نیم‌سال دوم شامل مباحث بیش‌تری در آزمون‌ها است؛ درنتیجه زمان مطالعه‌ی مناسب خود را می‌طلبد.

از طرفی نیم‌سال اول به اندازه‌ی کافی مرور شده است و در ایام نوروز فرصت مناسبی برای تکمیل دانسته‌ها دارید. پس با تمرکز در نیم‌سال دوم با تجربه‌ی انتخاب بهترین روش برای هر درس بهترین نتیجه را از آن خود کنید.

خرید کتاب