نوروز 96

از قطار کنکور پیاده نشوید

با شروع نیم‌سال دوم و تغییر در زوج‌کتاب‌ها همراه برنامه‌های کانون باشید و تمزکز مطالعه را در بخش نیم‌سال دوم و زوج‌کتاب آن قرار دهید.با شروع نیم‌سال دوم و تغییر در زوج‌کتاب‌ها همراه برنامه‌های کانون باشید و تمزکز مطالعه را در بخش نیم‌سال دوم و زوج‌کتاب آن قرار دهید.

نیم‌سال دوم شامل مباحث بیش‌تری در آزمون‌ها است؛ درنتیجه زمان مطالعه‌ی مناسب خود را می‌طلبد.

از طرفی نیم‌سال اول به اندازه‌ی کافی مرور شده است و در ایام نوروز فرصت مناسبی برای تکمیل دانسته‌ها دارید. پس با تمرکز در نیم‌سال دوم با تجربه‌ی انتخاب بهترین روش برای هر درس بهترین نتیجه را از آن خود کنید.

ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی