از قطار کنکور پیاده نشوید

با شروع نیم‌سال دوم و تغییر در زوج‌کتاب‌ها همراه برنامه‌های کانون باشید و تمزکز مطالعه را در بخش نیم‌سال دوم و زوج‌کتاب آن قرار دهید.

از قطار کنکور پیاده نشوید

با شروع نیم‌سال دوم و تغییر در زوج‌کتاب‌ها همراه برنامه‌های کانون باشید و تمزکز مطالعه را در بخش نیم‌سال دوم و زوج‌کتاب آن قرار دهید.

نیم‌سال دوم شامل مباحث بیش‌تری در آزمون‌ها است؛ درنتیجه زمان مطالعه‌ی مناسب خود را می‌طلبد.

از طرفی نیم‌سال اول به اندازه‌ی کافی مرور شده است و در ایام نوروز فرصت مناسبی برای تکمیل دانسته‌ها دارید. پس با تمرکز در نیم‌سال دوم با تجربه‌ی انتخاب بهترین روش برای هر درس بهترین نتیجه را از آن خود کنید.