تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

در کنکورهای سراسری، 9 سؤال از مجموع 25 سؤال درس عربی، مربوط به درک مطلب است و چون این قسمت دارای ماهیت چالشی است، نقش مهمی در افزایش تراز داوطلبان دارد

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

سؤالات درک مطلب، از 3 بخش تشکیل شده‌اند:

 1) سؤالات مفهومی از متن: 4 سؤال

 2) سؤالات تشکیل (حرکت‌گذاری): 2 سؤال

 3) سؤالات تحلیل صرفی و اعراب: 3 سؤال

در مطلب پیشین با این عنوان بخش «سؤالات مفهومی» را بررسی کردیم، در این بخش دام‌های رایج در دو بخش دیگر را بررسی می‌کنیم، به این امید که مورد استفاده‌ی شما عزیزان قرار بگیرد.


بخش دوم: سؤالات تشکیل (حرکت گذاری)

دام‌های رایج در این بخش به شرح زیر است:

1) طراح با علامت اعرابِ همراهِ تشدید بازی می‌کند و داوطلب را در دام می‌اندازد!

به مثال زیر دقت کنید:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

«فضِّلوا» (با کسر عین الفعل) فعل امر است و «فضَّلوا» (با فتح عین الفعل) فعل ماضی! طراح با تغییر حرکت مهم! عین الفعل، داوطلب را در دام انداخته است!


پس: مراقب حرکت اعراب همراه با تشدید باشید!


2) طراح طوری گزینه‌ها را طرح می‌کند که داوطلب «فعل متعدی» را با «فعل لازم» اشتباه بگیرد و در نتیجه بین فاعل و مفعول‌ٌبه به اشتباه بیفتد!

به مثال زیر دقّت کنید:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

پس: تکلیف خود را با فعل‌ها همان اول مشخص کنید، «لازم»‌اند یا «متعدی»!


3) دانش‌آموزان عموماً به دنبال حرکت‌گذاری اسم‌ها هستند! و کمتر به حرکت‌گذاری فعل توجه می‌کنند و سریع از آن رد می‌شوند، به خصوص اگر آن فعل، ماضی باشد که فعل‌های ماضی مبنی هستند، همین موضوع دام خوبی برای سؤالات حرکت‌گذاری است!

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

پس: مراقب حرکات فعل‌ها (به‌خصوص ماضی و امر) باشید و سریع از آن‌ها رد نشوید!


بخش سوم: سؤالات اعراب و تحلیل صرفی

دام‌های رایج در این بخش به شرح زیر است:

1) دانش‌آموزان عموما در هنگام ترکیب افعال مفرد، در شک بین فاعل اسم ظاهر و یا ضمیر مستتر می‌مانند، طراحان هم شرایط را غنیمت شمرده و گزینه‌ی دام را بر همین نکته قرار می‌دهند، پس جمله را درست معنا کنید، کلمه‌ی بعد از فعل مفرد را بررسی نمایید و در این دام نیفتید!

به مثال زیر دقت کنید:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

پس: مراقب فعل مفرد و اسم مابعدش باشید و معیّن کنید فاعل اسم ظاهر است یا ضمیر مستتر!


2) بسیاری از داوطلبان وقتی با اسم‌هایی مواجه می‌شوند که در برخی حالات علامت اعرابشان فرعی است، (اسامی جمع مؤنث سالم و غیرمنصرف) سریعا در قسمت ترکیب به‌دنبال علامت اعراب فرعی می‌گردند و دیگر بررسی نمی‌کنند که جایگاه اسم فوق در جملات متن چگونه بوده است! (مرفوع، منصوب یا مجرور است.)

به مثال زیر دقّت کنید:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

پس: مراقب اسم‌هایی باشید که در برخی حالات (نه همواره) علامت اعراب فرعی دارند!


3) اسم‌هایی که ظاهرشان بین «جمع سالم» و «جمع مکسر» شک ایجاد می‌کند، محل خوبی برای دام‌های سؤالات تحلیل صرفی و اعراب است!

به مثال زیر دقّت کنید:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

پس: مراقب اسم‌هایی باشید که بین «جمع سالم» و «جمع مکسر» شک ایجاد می‌کند!


4) فعل مضارع در صیغه‌ی «للغائبة» و «للمخاطب» ظاهر یکسانی دارد، عموما طراح گزینه‌ها را طوری طراحی می‌کند که داوطلب باید این تفاوت را تشخیص دهد، حتما به متن مراجعه کنید و ببینید متن در مورد سوم شخص صحبت می‌کند یا حالت منادا دارد!

به مثال زیر دقّت کنید:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)

پس: مراقب شباهت صیغه‌های فعل باشید!

5) در صیغه‌ی مفرد فعل (با توجه به عدم علامت‌گذاری فعل) تشخیص این موضوع که فعل معلوم است یا مجهول، و در نتیجه فاعل می‌خواهد یا نایب فاعل، محل خوبی برای دام سؤال است!


پس: مراقب تشخیص فعل معلوم از مجهول در صیغه‌های مفرد باشید!

6) اسم‌های جمع مذکر سالم (مانند المؤمنون یا المحسنین) با علامت «و» یا «یاء» اعراب می‌گیرند، در عوض افعال مضارع در صیغه‌ی للغائبین و للمخاطبین، مرفوع با علامت ثبوت نون اعراب هستند، جابه‌جایی علامت این دو (اسم و فعل) در بخش ترکیب داوطلبان را به اشتباه می‌اندازد!


پس: مراقب تشخیص علامت اعراب اسم‌ها و فعل‌های دارای اعراب فرعی باشید!


می‌توان تمامی مطالب گفته شده را به شکل زیر جمع‌بندی کرد، مرور این دام‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد:

تحلیل سؤالات دام‌دار: گرایش‌های مهم در طراحی درک مطلب عربی (2)