درس‌های دانشگاه فردوسی تا پایان امسال بازنگری می‌شود

رئیس دانشگاه فردوسی گفت: روند بازنگری دروس این دانشگاه آغاز شده و برنامه داریم تا پایان امسال بازنگری دروس را در تمامی رشته‌ها و مقاطع به اتمام برسانیم.

درس‌های دانشگاه فردوسی تا پایان امسال بازنگری می‌شود

رئیس دانشگاه فردوسی گفت: روند بازنگری دروس این دانشگاه آغاز شده و برنامه داریم تا پایان امسال بازنگری دروس را در تمامی رشته ها و مقاطع به اتمام برسانیم.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمد کافی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری دروس در این دانشگاه به صورت موازی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود که بازنگری دروس علوم انسانی متناسب با اسناد بالا دستی و مصوبات شورای تحول علوم انسانی انجام می شود.

وی افزود: دفتر برنامه ریزی آموزشی این دانشگاه ذیل معاونت آموزشی ایجاد شده و این دفتر فرآیند بازنگری دروس را دنبال می کند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: همچنین از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم نیز دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان متولی بازنگری رشته زراعت و اصلاح نباتات و ادبیات فارسی تعیین شده است.

کافی تاکید کرد: بازنگری این دو رشته با محوریت شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم انجام می شود و بازنگری رشته های این دانشگاه روندی متفاوت از برنامه تکلیفی وزارت علوم بشمار می رود.

منبع :

مهلا کاشانی