این تست‌ها را قبل از آزمون 23بهمن تمرین کنید(زیست‌شناسی)

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های پویایی جمعیت + رفتارشناسی + ماره وراثتی+ میتوز + میوز ضمیمه شده است.

این تست‌ها را قبل از آزمون 23بهمن تمرین کنید(زیست‌شناسی)

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های پویایی جمعیت + رفتارشناسی + ماره وراثتی+ میتوز + میوز ضمیمه شده است.

توصیه می‌کنیم تست‌ها را در منزل با زمان بزنید.