فراموشی مطالب درسی‌مان را به حداقل برسانیم

مهم‌تر از همه‌ی این موارد این است که دانش‌آموز انگیزه و علاقه‌ی کافی برای یادگیری را داشته باشد و دور از اضطراب به مطالعه‌ی خود ادامه دهد.

فراموشی مطالب درسی‌مان را به حداقل برسانیم

 در مرحله‌ی اول دانش‌آموز باید معنا و مفهوم مطالب را استنباط کند. در مرحله‌ی دوم باید بین مطالب جزئی و مبحث کلی ارتباط ذهنی برقرار کند. در مرحله‌ی سوم مطالب یادگرفته‌شده را برای خود بازگو کند. بازگویی باعث ماندگاری بیش‌تر مطالب در ذهن می‌شود. در مرحله‌ی چهارم با تمرین و تکرار زیاد مطالب موجود در حافظه‌ی کوتاه‌مدت را به حافظه‌ی ‌‌بلندمدت منتقل می‌کند. در مرحله‌ی پنجم شخص در ذهن خود می‌تواند برای مطالبی که تازه یاد گرفته است تصویرسازی ذهنی کند. در مرحله‌ی آخر نیز با ارتباط دادن مفاهیم یادگرفته در ذهن خود درصد فراموشی مطالب درسی را به حداقل می‌رساند.

مهم‌تر از همه‌ی این موارد این است که دانش‌آموز انگیزه و علاقه‌ی کافی برای یادگیری را داشته باشد و دور از اضطراب به مطالعه‌ی خود ادامه دهد.