توصیه‌های فنی در خصوص زهکشی ساختمان

توصیه‌های فنی در خصوص زهکشی ساختمان در این مطلب ارائه شده است.

توصیه‌های فنی در خصوص زهکشی ساختمان

توصیه های فنی در خصوص زهکشی ساختمان

1- لازم است قبل از شروع، گزارش به همراه نقشه ها کاملا مطالعه شود و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد سریعا جهت بررسی احتمالی به این مشاور طرح اطلاع داده شود.

2- لازم است دیواره دور چاهها با استفاده از کول بنتی مسلح شده و حد فاصل خاک طبیعی با بر خارجی گود ها از مصالح درشت دانه پر شود.

3- مصالح دانه ای زهکش باید متشکل از دانه های سنگی سخت، مقاوم، با دوام و فاقد مواد آلی، کلوخه های رسی، دانه های نرم و سست، دانه های انحلال پذیر و سایر ناخالصی ها و مواد خارجی باشند. استفاده از سنگ شکسته کربناتی که به تدریج در آب حل می شود به عنوان مصالح زهکش مجاز نمی باشد.

4- مصالح مورد مصرف باید به هنگام ریختن در محل کاملا شسته و خیس باشند.

5- مصالح زهکش باید در لایه های مسطح ریخته شوند زیرا ریختن آنها بصورت کپه یا در یک ردیف برجسته (بصورت پشته) موجب جدا شدن ذرات از یکدیگر خواهد شد.

6- لازم است حداکثر دقت در حمل، ریختن و متراکم سازی مصالح زهکش به عمل آید تا هیچ یک از این فرآیندها موجب تغییر دانه بندی آن نشود.

7- جهت جلوگیری از ناپایداری در دیواره گود و اجرای صحیح حتما می بایست کندن و پرکردن کانال زهکش در طول حداکثر 3 متر اجرا شود. برای تسریع در کار می توان در چندین جبهه کاری این عمل را انجام داد.

8- برای جلوگیری از تفکیک و جدا شدن سنگدانه های زهکش از یکدیگر، ابعاد مصالح بایدبهم نزدیک باشند.

9- لازم است برای مصالح داخل کانال زهکش و زهکش افقی از مصالح مشخص شده در نقشه‌ها با رعایت اصول و معیارهای ذکر شده در بالا استفاده شود.

11- با توجه به آنکه در نقشه های اجرایی روی لایه زهکش افقی بتن مگر اجرا خواهد شد. برای جلوگیری از نشست در بتن مگر حتما بایست مصالح زهکش حداقل به تراکم 80% پروکتور استاندارد برسد.

12- لازم بذکر است چنانچه عمق چاله آسانسور یا هر نوع باکس یا سازه خاص که از کف فونداسیون پایین‌تر قرار می گیرد لازم است که به مشاور اطلاع داده شود تا نسبت به ارائه جزئیات آب بندی اقدام شود.

13- چاههای پمپاژ می بایست تا آخر اجرای فونداسیون مورد استفاده قرار گیرد و موقع آرماتور بندی و بتن ریزی می بایست این قسمت مانند یک حفره در نظر گرفته شده و متناسب با نظر طراح پی آرماتور انتظار در این قسمت در نظر گرفته شده و پس از اتمام بتن ریزی پی و آب بندی کامل دیواره ها نسبت به پر نمودن آنها با بتن سازه ای اقدام شود.