نکات و ویژگی‌های آزمون 23 بهمن دوم حسابداری

در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه و دنبال کنید.

نکات و ویژگی‌های آزمون 23 بهمن دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصل 9: کل مباحث

در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه و دنبال کنید.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 3: از ابتدای خواص میانه تا انتهای فصل

در رابطه با این قسمت از مباحث فصل 3 پیشنهاد می شود که بر خواص میانه، محاسبه نما (با استفاده از فراوانی مطلق و چگالی فراوانی) و روابط بین مشخصه های مرکزی مسلط باشید.

در آزمون 23/بهمن/94، 4 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 3 میباشند، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصل 5: از ابتدای خصوصی سازی بانکهای تجاری دولتی تا انتهای فصل

فصل6: کل مباحث

در رابطه با فصل 5 توصیه می شود که بر مباحث پول شویی تسلط داشته باشید. فصل 6 نیز فصلی کوتاه و البته مهم (پر از نکته) می باشد.

در آزمون 23/بهمن/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 5 و دیگری مربوط به فصل 6 میباشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری