بودجه بندی خلاقیت نمایشی سال‌های 91 تا 94

بودجه بندی خلاقیت نمایشی سال‌های 91 تا 94 به شرح زیر استبودجه بندی خلاقیت نمایشی سال های 90 تا 94 به شرح زیر است:

بودجه بندی خلاقیت نمایشی سال‌های 91 تا 94

بودجه بندی خلاقیت نمایشی سال‌های 91 تا 94