ماده ژنتیک، میتوز و میوز - تمرین تستی

چهارم تجربی

ماده ژنتیک، میتوز و میوز - تمرین تستی

 دانش آموزان عزیز رشته سوم و پیش تجربی


در فایل پیوست 150 سوال به همراه پاسخ کاملاً تشریحی از مبحث‌های ماده ژنتیک، میتوز و میوز ضمیمه شده است.