نوروز 96

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین را اینجا ببینید...
تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94  را اینجا ببینید...


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94
تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان با معدل بالای 19


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان با تراز بالاتر از 6000تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان بدون غیبت و تاخیر


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان با افتخارات پژوهشی ، ورزشی و ...


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده