تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین را اینجا ببینید...

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94  را اینجا ببینید...


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94
تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان با معدل بالای 19


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان با تراز بالاتر از 6000تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان بدون غیبت و تاخیر


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94

دانش آموزان با افتخارات پژوهشی ، ورزشی و ...


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94


تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین - بهمن 94