اهدای 3 دستگاه رایانه به دبستان شهید افشاریان در منطقه9 تهران

اهدای 3 دستگاه رایانه به دبستان شهید افشاریان در منطقه9 تهران

اهدای 3 دستگاه رایانه به دبستان شهید افشاریان در منطقه9 تهران

از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی،3 دستگاه رایانه به دبستان شهید افشاریان در منطقه 9 تهران واقع درخیایان آزادی اهدا شد.

خانم مرادی ، مدیر دبستان می گوید این دبستان در سال 1390 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 253 دانش آموز در مقطع دبستان تحت پوشش دارد.

هزینه رایانه هایاهدایی 41/250/000 ریال (4میلیون و 125 هزارتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

اهدای 3 دستگاه رایانه به دبستان شهید افشاریان در منطقه9 تهران