اصول برجسته‌بینی

یکی از تفاوت‌های عکس‌های هوایی با عکس‌های معمولی امکان برجسته‌بینی یعنی تشخیص بعد سوم از روی آن‌ها با کمک وسایل برجسته‌بینی می‌باشد.

اصول برجسته‌بینی


یکی از تفاوت‌های عکس‌های هوایی با عکس‌های معمولی امکان برجسته‌بینی یعنی تشخیص بعد سوم از روی آن‌ها با کمک وسایل برجسته‌بینی می‌باشد. معمولاً عکس‌های هوایی به طور متوسط دارای 60 درصد پوشش مشترک (طولی) و عکس‌های هر نوار با نوارهای مجاور دارای پوشش مشترک جانبی 20 درصد است که پوشش طولی امکان برجسته‌بینی را برای یک جفت عکس به وجود می‌آورد.

دو تصویر زمانی قابلیت برجسته‌بینی دارند که چهار شرط زیر را دارا باشند:


1- هر دو تصویر مورد برجسته‌بینی، بک منطقه را بپوشانند.

2- فاصله‌ی بین دو ایستگاه عکس‌برداری در مقایسه‌ی با فاصله‌ی دوربین تا تصویر، متناسب باشد.

3- مقیاس هر دو تصویر تقریباً با هم مساوی باشند.

4- محورهای دوربین عکس‌برداری در هر دو تصویر در یک منطقه قرار گیرند.

مبحث برجسته‌بینی معمولاً 2 سؤال از 10 سؤال کنکور سراسری رشته‌ی نقشه‌برداری در درس فتوگرامتری مقدماتی را به خود اختصاص می‌دهد. برای مطالعه‌ی بیش‌تر این مبحث به کتاب جامع نقشه‌برداری، درس فتوگرامتری مقدماتی، فصل سوم، مراجعه کنید.


«سعید کمالو»