به فرزندانتان بگویید این روش را یک بار امتحان کنند

بعضی از دانش‌آموزان نمی‌خواهند درسی را که معلم، همان روز در کلاس تدریس کرده است، شب، دوباره در منزل تمرین و مرور کنند.

به فرزندانتان بگویید این روش را یک بار امتحان کنند

بعضی از دانش‌آموزان نمی‌خواهند درسی را که معلم، همان روز در کلاس تدریس کرده است، شب، دوباره در منزل تمرین و مرور کنند.

دانش‌آموزی که مطالب یاد گرفته‌شده در کلاس را همان روز بازخوانی کند و حتی چند نمونه‌سؤال و تمرین حل کند، می‌تواند تمام مطالب آن درس را در ذهن تثبیت کند و کار جلسه‌ی آینده‌ی خود را ساده‌تر کند؛ چون حداکثر یادگیری در همان روز انجام شده است.

خواندن درس هر روز در همان روز و حل سؤالات و تمرینات مخصوصاً در مورد درس‌های مفهومی و حل‌کردنی مانند ریاضی و علوم باعث یادگیری مطالب به میزان بالایی خواهد شد. این روش، یکی از بهترین راه‌های کاهش استرس در شب امتحان است. به فرزندان خود بگویید حداقل برای یک بار هم که شده، این روش را تجربه کنند.