خواندن بدون نوشتن، مگر می‌شود؟

خواندن بدون نوشتن، روش نادرستی برای مطالعه است.

خواندن بدون نوشتن، مگر می‌شود؟

برخی از دانش‌آموزان هنگام مطالعه‌ی درس‌ها حتی درس‌های مفهومی مثل ریاضی و علوم، کتاب را به دست می‌گیرند و مطالعه می‌کنند. این کار را در حالی انجام می‌دهند که هیچ خودکار و کاغذی برای نوشتن، همراه خود ندارند.

خواندن بدون نوشتن، روش نادرستی برای مطالعه است. دانش‌آموز با یادداشت‌برادری از نکات مهم، با مطالب مورد مطالعه بیش‌تر درگیر می‌شوند و یادگیری بهتری خواهد داشت. مطالعه فرایندی فعال و پویاست و دانش‌آموز باید از تمام حواس خود برای درک صحیح مطلب استفاده کند.