هر آن‌چه می‌توانی روی کاغذ بیاور و به آن عمل کن

موفقیت با کسانی که هدف دارند و برای رسیدن به آن برنامه‌ی مشخص و مدوّن دارند سخن می‌گوید.

هر آن‌چه می‌توانی روی کاغذ بیاور و به آن عمل کن

دانش‌آموزانی که برای آینده‌ای نزدیک، هدفی قابل دسترس ترسیم می‌کنند به دشواری‌های حین مسیر  توجهی ندارند. آن‌ها برای موفق شدن دل را به دریا می‌زنند و از هیچ خطری نمی‌هراسند. شناسایی دام‌های مسیر قبل از روبه‌رو شدن با طوفان، رسیدن به هدف را برای‌شان هموار می‌کند. شروع مسیر و پایان آن در نقطه‌ای به نام یادگیری جمع می‌شود. آن‌ها یاد گرفته‌اند چه‌طور با اتفاق برخورد کنند. نه تلاش آن‌ها کم می‌شود و نه زیاده‌روی می‌کنند.

دانش‌آموزان موفق آن‌چه را عمل می‌کنند می‌نویسند. موفق‌ها تصمیمات واقع‌بینانه‌ای دارند. هر آن‌چه را می‌خواهند اجرا کنند به روی کاغذ می‌آورند. قدم‌های آهسته برمی‌دارند، اما به استواری‌اش شکی ندارند.

موفقیت با کسانی که هدف دارند و برای رسیدن به آن برنامه‌ی مشخص و مدوّن دارند سخن می‌گوید.