نقش کارنامه در برنامه‌ریزی

اهمیت دریافت و بررسی کارنامه در روز جمعه را مطمئناً می‌دانید. نقش تأثیرگذار کارنامه در برنامه‌ریزی برای آزمون بعد این اهمیت را دوچندان می‌کند.

نقش کارنامه در برنامه‌ریزی

اهمیت دریافت و بررسی کارنامه در روز جمعه را مطمئناً می‌دانید. نقش تأثیرگذار کارنامه در برنامه‌ریزی برای آزمون بعد این اهمیت را دوچندان می‌کند.

وقتی کارنامه در اختیار شما قرار می‌گیرد با کمی تفکر پیرامون نتایج به‌دست‌آمده می‌توانید در مورد وضعیت واقعی خود اظهار نظر کنید؛ یعنی با مشاهده‌ی نتایج می‌توانید موفق یا عدم موفق بودن روش مطالعه‌‌ی هر درس را بررسی کنید. در این مرحله باید روش‌های موفق را حفظ کرده و چند از ده آن‌ها را ثابت نگه دارید. این‌ها نقاط قوت و نقاط قوت پایدار شما هستند.

در کنار آن از بین درس‌هایی که روش موفق نداشته‌اید (با وجود مطالعه و تلاش، نتایج با عملکرد همخوانی ندارد) یا برای آن‌ها نتیجه‌ی دلخواه حاصل نشده است، یک یا دو مورد را انتخاب کرده و با مشخص کردن چند از ده هر کدام روش ویژه‌ای توأم با برنامه‌ریزی منطقی برای آن‌ها در نظر بگیرید.

در این روش و برنامه باید عملکرد هفته‌های گذشته مدنظر قرار گیرند. هم‌چنین به ساعت مطالعه، منابع مطالعاتی و تعادل تستی و تشریحی توجه شود.