چشمه و سنگ

یادم هست که در دوران کودکی در کتاب فارسی داستان چشمه‌ای بود که سنگی مانع عبور او بود و چشمه بسیار تلاش کرد تا بالاخره راهی در میان دل سنگ ایجاد کرد و به راه خود ادامه داد.

چشمه و سنگ

یادم هست که در دوران کودکی در کتاب فارسی داستان چشمه‌ای بود که سنگی مانع عبور او بود و چشمه بسیار تلاش کرد تا بالاخره راهی در میان دل سنگ ایجاد کرد و به راه خود ادامه داد. 

درواقع می‌توان گفت موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده است.

کارهای تکراری و ساده‌ای چون درس خواندن، تست زدن و تکنیک‌هایی مانند ضربدر و منها و... شاید ساده و تکراری باشند اما تکرار آن‌هاست که در بلندمدت باعث پیروزی ما می‌شود؛ بنابراین حکایت چشمه وسنگ رمز موفقیت ماست.