منشور موفقیت تحصیلی

ترم اول تمام شده و ترم دوم در حال شروع شدن بود. تجربه‌هایی از ترم اول آموخته بودم که می‌توانستم ترم دوم از آن استفاده کنم. با کمک پدر و مادر شورای هم‌فکری گذاشتیم.

منشور موفقیت تحصیلی

ترم اول  تمام شده و ترم دوم در حال شروع شدن بود. تجربه‌هایی از ترم اول آموخته بودم که می‌توانستم ترم دوم از آن استفاده کنم. با کمک پدر و مادر شورای هم‌فکری گذاشتیم.

کارنامه‌ی مدرسه، دفتر برنامه‌ریزی و کارنامه‌ی آزمون جمع‌بندی را روی میز قرار دادیم. ابتدا نقاط قوت و درس‌های عالی را با ساعت مطالعه‌ی سه ماه مقایسه کردیم. تجربه‌های روزهای امتحان و نحو‌ه‌ی مطالعه‌ی هر کتاب را بازگو کردم. بابا و مامان نکات مهم را یاداشت می‌کردند و با کمک آن‌ها کارنامه‌ام را ارزیابی می‌کردم.

راهکارهای موفقیت را بررسی کردیم و چند اصل مهم را برای خودم نوشتم و به نام منشور موفقیت درسی در دیوار اتاقم چسباندم که با دیدنش برای عالی شدن سخت‌کوش باشم.

خرید کتاب