درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاتاریخی و نمونه سوالات کنکور

در آثار هنر پیشاتاریخی ترکیب‌بندی مورد توجه نبوده است. وفاداری به واقعیت و شکل و فرم، نمایش بعد سوم و حجم‌پردازی و کاربرد خطوط پویا حاکی از وجود حرکت در آثار می‌باشد.

درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاتاریخی و نمونه سوالات کنکور

قرار است در آزمون 23 بهمن و آغاز نیمسال دوم، مبحث هنر پیشاتاریخی و هنر اقوام بدوی مطالعه شود. برای سهولت در مطالعه، مطالب مهم مبحث هنر پیشاتاریخی از منابع مختلف در این مطلب در چند صفحه جمع آوری شده است. برای مشاهده مطلب به طور کامل، فایل ضمیمه را دانلود کنید.

درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاتاریخی و نمونه سوالات کنکور

درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاتاریخی و نمونه سوالات کنکور

موفق باشید.

منبع :

ارغوان عبدالملكی
خرید کتاب