گزیده نکات علوم اجتماعی- جهان دوقطبی

فرهنگ غرب، با عقاید و ارزش‌های خود، آرمان‌های نوینی، پیش رویِ انسان قرار داد.کلیات

 • فرهنگ غرب، با عقاید و ارزش های خود، آرمان های نوینی، پیش رویِ انسان قرار داد.

 •  جامعهٔ غربی با این عقاید و آرمان ها، بسیاری از تضادها و چالش های پیشین را پشت سرگذاشت و نظام اجتماعی جدیدی را پدید آورد.

 •  رویکرد نظری کلیسا، رویکردی معنوی و دینی و رویکرد عملی آن دنیوی و این جهانی بود. کلیسا در حالی که مدّعی بود زندگی دنیا را با ارزش های معنوی و دینی اداره می کند، به رفتارهای دنیوی و این جهانی روی می آورد.

 •  جامعهٔ غربی، به دلیل اینکه از حلّ این چالش از طریق اصلاح رفتار دنیوی ارباب کلیسا ناتوان بود، به نفی رابطهٔ دین و دنیا پرداخت و از رویکرد نظری معنوی نسبت به این عالم دست شست.

 • جامعهٔ غربی، چالش اربابان و قدرت های محلّی با قدرت کلیسا را به نفع قدرت دنیوی شاهزادگان حل کرد و بدین سان دست کلیسا را از زمین هایی که تحت نفوذ آن قرار داشت، قطع کرد.

نظریات جدید

 •  سکولاریسم، اگر به انکار آسمان معنا نمی پرداخت، دست کم ارتباط آن را با زمین نادیده می انگاشت.

 •  اومانیسم توجه انسان را به اندیشه و انگیزهٔ او متمرکز می ساخت و انسان را آغاز و انجام همهٔ ارزش ها و آرمان ها معرفی می کرد.

 •  روشنگری از عقلانیتی سخن می گفت که پرسش از مبدأ و معاد را به فراموشی سپرده و ارتباط خود را با ماورای طبیعت و متافیزیک قطع کرده بود و نگاه خود را به طبیعت دوخته و حل همهٔ مسائل بشر را در این عالم نوید می داد.

 • لیبرالیسم نخستین اندیشهٔ سیاسی بود که از متن ارزش ها و آرمان های جدید می جوشید.

چالش های جدید

 •  چالش های جدید جامعه ی غرب، به صورت های متفاوتی مانند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، منطقه ای و فرامنطقه ای، مقطعی و مستمر، خرد و کلان، معنوی و دینی، معرفتی و علمی، درون فرهنگی و بین فرهنگی، تمدنی، ذاتی و عارضی آشکار می شود.

 •  این چالش ها در بسیاری از موارد متداخل اند و برخی از آنها در عین حال که اقتصادی یا اجتماعی است، می تواند خرد یا کلان نیز باشد.

 •  متفکران غربی در اغلب موارد کوشیده اند بر اساس اصول فرهنگی خود از این چالشها نیز عبور کنند، ولی برخی مواقع به ناگزیر در مسیر عدول از مرزهای هویتی و فرهنگی خود نیز گام برداشته اند.

 •  چالش های ذاتی، ریشه در عقاید و ارزش های درونی یک فرهنگ و جامعه دارد و چالش های عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند.

لیبرالیسم

 • لیبرالیسم نخستین اندیشهٔ سیاسی بود که از متن ارزش ها و

منبع :

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی