آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 11 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل یازدهم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 11 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل یازدهم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

صورت سود و زیان طبقه بندی شده

Classified income statement

فروش خالص

Net sale

بهای تمام شده کالای فروش رفته

Cost of goods(good) sold / cost of sale

سود ناخالص (ناویژه)

Gross profit

زیان ناخالص (ناویژه)

Gross loss

هزینه های عملیاتی

Operating expenses

سود خالص (ویژه)

Net profit

زیان خالص (ویژه)

Net loss

موجودی کالا در اول دوره

Opening inventory

موجودی کالا در پایان دوره

Ending inventory

بهای تمام شده کالای خریداری شده

Cost of goods purchased

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

Cost of goods available for sale

خرید خالص

Net purchase

اصلاح حسابها

Accounts adjustment

بستن حسابهای موقت

Closing temporary accounts

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری