اهدا کتاب به دانش آموزان سیستان وبلوچستان،ایلام و خراسان جنوبی

یکشنبه 11 بهمن، 2821 بسته کتاب شامل 15621 جلد کتاب برای 32 شهرستان و 370 مدرسه استان سیستان و بلوچستان ارسال شد .

اهدا کتاب به دانش آموزان سیستان وبلوچستان،ایلام و خراسان جنوبی

یکشنبه 11 بهمن 94 ،   2821 بسته کتاب شامل 15621 جلد کتاب توسطبنیاد علمی آموزشی قلم چی برای دانش آموزان  استان سیستان و بلوچستان ارسال شد .

این کتاب ها در قالب تفاهم نامه با جامعه یاوری فرهنگی و برای دانش آموزانی که توسط این نهاد معرفی شده بودند ، به  32 شهرستان و 370 مدرسه استان سیستان و بلوچستان فرستاده شد .

روز دوشنبه 12 بهمن 94 نیز 1888 بسته شامل 10075 جلد کتاب برای 14 شهرستان و 147 مدرسه استان ایلام ارسال شد . 

روز سه شنبه 13 بهمن 94 ، در روز پایانی ارسال کتاب ها در این پروژه ، 2250 بسته شامل 11933 جلد کتاب برای 12 شهرستان و 142 مدرسه استان خراسان جنوبی ارسال شد . 
اهدا کتاب به دانش آموزان سیستان وبلوچستان،ایلام و خراسان جنوبی


اهدا کتاب به دانش آموزان سیستان وبلوچستان،ایلام و خراسان جنوبی


اهدا کتاب به دانش آموزان سیستان وبلوچستان،ایلام و خراسان جنوبی

اهدا کتاب به دانش آموزان سیستان وبلوچستان،ایلام و خراسان جنوبی