درس 14 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 14 لغات کپلان را اینجا بیاموزید

درس 14 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Dictum 

حکم/قرارداد/رای/گفته

Overwrought 

کاربرده/تهیه شده از روی مهارت/عصبی

Abate 

کاستن/تخفیف دادن

Erratic 

متغیر/نامنظم/دمدمی مزاج

inundate 

سیل زده کردن/ازآب پوشاندن/اشباع کردن

Homogeneous 

هم جنس/یکجور/مشابه

Sublime 

عالی/برین/والا

innocuous 

بی ضرر

implacable 

سنگ دل/کینه توز

Stigma 

برآمدگی/خال/لکه ننگ

impetuous 

تند و شدید/بی پروا