طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم و گروهی به منظور ایجاد موج شادی و ارتباط بیشتر همکاران پشتیبان با دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم و گروهی به منظور ایجاد موج شادی و ارتباط بیشتر همکاران پشتیبان با دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

این طرح سبب مدیریت هیجانات و افزایش تمرکز بیشتر در حین آزمون توسط دانش آموزان شده  و کیفیت حضور دانش آموزان در جلسه آزمون را بهبود می بخشد.

هدف اصلی این طرح شادابی ،نشاط و انرژی کامل هنگام آزمون دادن و توجه به تغذیه سالم و رابطه آن با کیفیت مطالعاتی و پیشرفت درسی است . که البته در صورت اجرای صحیح ،افزایش دوستی و صمیمیت در بین دانش آموزان را موجب  می گردد.

این طرح در آزمون 9 بهمن در گروه ابتدایی در همه مراکز نمایندگی کرج پسران اجرا شد 

 

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد

طرح صبحانه سالم آزمون در نمایندگی "کرج پسران"اجرا شد