موفقیت را مجسم کنید

هر گاه چرخه‌ی نگرانی را برای لحظه‌ای متوقف کردید می‌توانید هر یک از روش‌های زیر را به کار ببرید.

موفقیت را مجسم کنید

وقتی متوجه می‌شوید که افکارتان به‌سرعت پیش می‌روند به طوری که ذهن شما پر از نگرانی شده و افکارتان به سرعت و بدون کنترل در حال پیشروی هستند در ذهنتان فریاد بزنید «بایستید». اگر در موقعیتی مناسب هستند بلند فریاد بزنید «بایستید». این کار احتمالاً در یک لحظه چرخه‌ی نگرانی را در هم می‌شکند. هر گاه چرخه‌ی نگرانی را برای لحظه‌ای متوقف کردید می‌توانید هر یک از روش‌های زیر را به کار ببرید.

1- خیال‌پردازیکنید.

2- موفقیت را مجسم کنید.

3- توجه خود را روی موضوع خاصی متمرکز کنید.

4- خودتان را تحسین کنید.

بدون شک متوجه می‌شوید که اضطراب شما از بین می‌رود.