کارنامه‌ی نیم‌سال اول: نقشه‌ی باقی راه

نیم‌سال دوم نیمه‌ای برای انتخاب آگاهانه‌ی مسیر تحصیلی است. با داشتن کارنامه‌ی نیم‌سال اول مسیر باقی‌مانده را بهتر می‌توان پیمود.

کارنامه‌ی نیم‌سال اول: نقشه‌ی باقی راه

نیم‌سال دوم نیمه‌ای برای انتخاب آگاهانه‌ی مسیر تحصیلی است. با داشتن کارنامه‌ی نیم‌سال اول مسیر باقی‌مانده را بهتر می‌توان پیمود. 

کافی است در ایستگاه ابتدایی حرکت کارنامه را ارزیابی کنید و برای نمرات مدرسه با چهار رنگ کانونی رنگ بزنید.

کارنامه‌ی رنگی را جلو خود بگذارید و ساعت مطالعه‌ی نیم‌سال اول خود را مقایسه کنید.

بررسی کنید که رنگ آبی آسمانی را چگونه نصیب خود کرده‌اید. حتماً زمان زیادی را برایش صرف کرده‌اید.

راز این موفقیت را برای بقیه‌ی درس‌ها هم تعمیم دهید. در این مسیر حتماً سؤال‌ها را خوب بررسی کنید. با یک نگاه اجمالی متوجه می‌شوید که اکثر آن‌ها از کتاب پرتکرار است. پس از روز اول نیم‌سال دوم این کتاب را در برنامه‌ی درسی خودتان قرار بدهید تا نتیجه‌ی مطلوب را به دست آورید.