تحلیل آزمون 9 بهمن چهارم تجربی از نگاه دبیران سرای دانش

دبیران مدارس سرای دانش ارزیابی خود از سؤال‌های آزمون 9 بهمن ، درس‌های اختصاصی تجربی را ارسال کرده اند.

تحلیل آزمون 9 بهمن چهارم تجربی  از نگاه دبیران سرای دانش

دبیران مدارس سرای دانش ارزیابی خود از سؤال‌های آزمون 9 بهمن ، درس‌های اختصاصی تجربی را ارسال کرده اند و 

در فایل‌های پیوست با ذکر نام خود دبیر این تحلیل‌ها آورده شده است.


از شما دبیران گرامی نیز دعوت می‌شود که از آزمون بعد تحلیل خود از آزمون‌های چهارم تجربی را برای ما به آدرس g_tajrobi@yahoo.com

ارسال نمایید تا در سایت کانون قرار هیم.

خرید کتاب