تحلیل آزمون 9 بهمن: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

دانش آموزان عزیز! امیدواریم که آزمون را به‌خوبی سپری کرده باشید، اما آزمون «خوب» به چه معناست؟ آزمون خوب، آزمونی است که پس از برگزاری آن، به خوبی تحلیل شود

تحلیل آزمون 9 بهمن: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

سلام

دانش آموزان عزیز! امیدواریم که آزمون را به‌خوبی سپری کرده باشید، اما آزمون «خوب» به چه معناست؟ آزمون خوب، آزمونی است که پس از برگزاری آن، به خوبی تحلیل شود، با بررسی و تحلیل آزمون است که می‌توانیم با اطمینان بگوییم آزمون خوب و مفیدی را پشت سر گذاشته‌ایم و نتایج آن را می‌توانیم به صورت بلندمدت در مطالعات خود استفاده کنیم.

در اینجا به بررسی سیستم دهدهی آزمون امروز میپردازیم.

با توجه به معیار رنگ زیر، نتایج هر درس را بررسی می کنیم:

تحلیل آزمون 9 بهمن: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

تحلیل آزمون 9 بهمن: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

تحلیل آزمون 9 بهمن: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

به نظر شما آزمون چه طور بود؟