نیمه‌ی راهیم و نصف راه باقی مانده است

نیمه راهیم و نصف راه باقی مانده است پس هنوز آوازه آغاز کردن می‌رسد

نیمه‌ی راهیم و نصف راه باقی مانده است

گر تامل پیشه شد رهرو به موطن می­رسد

بعد هر شب در تامل روز روشن می­رسد

هر که سستی می­کند آخر پشیمان می­شود

لحظه­ ی انگشت بر دندان گزیدن می­رسد

نیمه­ ی راهیم و نصف راه باقی مانده است

پس هنوز آوازه­ ی آغاز کردن می­رسد

همتی در کار کن، فکر مزاحم دور ریز

شاخه را بعد از هرس هنگام رستن می­رسد

آنکه سختی های کاری را تحمل می­کند

عاقبت وقت درو، خوشرو به خرمن می­رسد

"یسر" در قرآن ما دنبال هر "عسر" آمده

تکیه بر قرآن بکن، یوسف به موطن می­رسد

سخت کوشی را تحمل کن، زمان را پاس دار

آنکه از خار درخت گل نترسد، گل به دامن می­رسد

هادی صبوری