بسیاری از ستارگان میزبان میدان‌های مغناطیسی قدرتمند هستند

گروهی از ستاره‌شناسان در بررسی‌های خود با استفاده از یک روش تازه توسعه‌یافته برای تشخیص میدان‌های مغناطیسی درون ستارگان، دریافتند حضور این میدان‌ها در ستارگان، بسیار رایج است.

بسیاری از ستارگان میزبان میدان‌های مغناطیسی قدرتمند هستند

گروهی از ستاره‌شناسان در بررسی‌های خود با استفاده از یک روش تازه توسعه‌یافته برای تشخیص میدان‌های مغناطیسی درون ستارگان، دریافتند حضور این میدان‌ها در ستارگان، بسیار رایج است.

متیو کنتیلو، یکی از محققان از دانشگاه سنتا باربارای کالیفرنیا گفت: چند ماه پیش یک ایده نظری درباره ستارگان ارائه دادیم و پس از انجام تحقیقات روی هزاران ستاره به نتایجی شگفت‌انگیز دست یافتیم.

پیش از این، محققان باور داشتند تنها درصد کمی از ستارگان دارای میدان‌های مغناطیسی قدرتمند هستند. بنابراین، مدلهای علمی رایج از نحوه تکامل ستارگان، میدانهای مغناطیسی را به عنوان یک جزء اساسی در بر نمیگیرد.

دنیس استلو، سرپرست نویسندگان و متخصص فیزیک نجومی دانشگاه سیدنی استرالیا گفت: نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد این فرضیه نیاز به تجدید نظر دارد چرا که دریافتیم بیش از 60 درصد از ستارگان میزبان میدان‌های مغناطیسی هستند.

تاکنون، ستاره‌شناسان قادر به تشخیص این میدانهای مغناطیسی نبوده‌اند. بعضی از میدانها در اعماق بخشهای داخلی ستاره وجود دارد به همین دلیل در روشهای مرسوم که تنها خواص سطحی ستارگان بررسی میشود، مشاهده نشده‌اند.

این تیم تحقیقاتی با استفاده از روش لرزه‌شناسی ستاره‌ها موفق شدند بخشهای درونی ستاره‌ها را برای تشخیص حضور میدانهای مغناطیسی قدرتمند نزدیک هسته بررسی کنند.

اکثر ستارگان - مانند خورشید- دارای نوسانات مداوم هستند.

جیم فولر، دستیار نویسنده از موسسه فناوری پاسادانا در کالیفرنیا، خاطرنشان کرد: لازم است فضای داخلی ستارگان مانند یک زنگ به صدا درآید.

وی در ادامه توضیح می‌دهد: پس‌صدای تولید شده در این فضا مانند زنگ یا هر آلت موسیقی دیگری که صدایی تولید میکند باید تغییراتی در خواص فیزیکی از قبیل اندازه، ترکیبات و دمای ستاره ایجاد کند.

محققان با استفاده از داده‌های بسیار دقیق تلسکوپ فضایی کپلر ناسا تغییرات روشنایی اندکی را که توسط صدای تولید شده این زنگ ایجاد می‌شود درون هزاران ستاره اندازه‌گیری کردند.

آنها دریافتند فرکانس‌های نوسانی خاصی در اثر میدان‌های مغناطیسی قدرتمند حاضر در هسته ستاره‌ها، در 60 درصد ستارگان توقیف میشوند.

منبع :