ادبیات را چگونه بهتر بخوانیم؟

سعی کنید برای عملکرد بهتر در این درس آن را مبحثی مطالعه کنید.

ادبیات را چگونه بهتر بخوانیم؟

سعی کنید برای عملکرد بهتر در این درس آن را مبحثی مطالعه کنید:

لغات: برای مطالعه‌ی این بخش سعی کنید لغات ستاره‌دار و لغات توضیحات را در قسمتی کنار یکدیگر یادداشت کنید و سپس تا زمان آزمون، چند بار مرور کنید. هم‌چنین می‌توانید از جعبه‌ی لایتنر استفاده کنید.

قرابت معنایی: برای افزایش تسلط در این تست‌ها، سعی کنید معانی ابیات کتاب درسی را خوب بفهمید و سپس تمرین کنید. در مرحله‌ی اول بهترین منبع، سؤال‌های کنکور است که معمولاً 9 سؤال آخر سؤال‌های ادبیات کنکور را شامل می‌شود.

تاریخ ادبیات: این بخش را به صورت رمزگذاری و تصویری مطالعه کنید. با این روش مطالب در حافظه‌ی بلندمدت شما خواهد رفت. ضمناً از اعلام غافل نشوید.

آرایه‌ها: برای تسلط در این بخش، بهترین کار، تمرین زیاد سؤال‌های کنکور سراسری است. البته درک اولیه از مفاهیم آرایه‌ها بسیار مهم است.

زبان فارسی و املا: این بخش در آخرین اولویت مطالعاتی درس ادبیات قرار می‌گیرد و برای تفکیک رتبه‌های برتر، این درس مورد توجه طراحان است.